ČHMÚ

ČHMÚ

Aplikace ČHMÚ obsahuje předpověď počasí pro ČR s rozlišením až na jeden kilometr, výstrahy před nebezpečnými jevy a předpověď aktivity klíšťat. Předpověď počasí lze zobrazovat pro aktuální polohu i pr

Android Android 5.0Apps
( 899 ratings )
Price: $0
App Name ČHMÚ
Publisher
Genre Apps
Version
Update -
ČHMÚ is the most famous version in the ČHMÚ series of publisher
Mod Version
Download

Rate this post

Aplikace ČHMÚ obsahuje předpověď počasí pro ČR s rozlišením až na jeden kilometr, výstrahy před nebezpečnými jevy a předpověď aktivity klíšťat. Předpověď počasí lze zobrazovat pro aktuální polohu i pro uživatelem vybrané a uložené lokality (obce).

Předpověď počasí je přebírána z několika zdrojů: modelu Aladin, krátkodobých předpovědí, textových předpovědí korigovaných meteorologem a radarových údajů.

Výstrahy před nebezpečnými jevy zobrazují přehled výstrah před meteorologickými, povodňovými jevy, požáry a znečištěním ovzduší.

Aktivita klíšťat udává riziko přisátí klíštěte na člověka.

Počasí dnes
Je zobrazena předpověď pro celý den a předpověď po hodinách na následujících 24 hodin pro vybranou lokalitu.
U předpovědi pro celý den je k dispozici maximální denní a minimální noční teplota, ikony oblačnosti pro den a pro noc, dvanáctihodinové srážky za den nebo za noc, maximální rychlost větru za 24 hodin a jeho směr v hodině s maximální rychlostí větru.
Hodinové předpovědi udávají oblačnost ikonou i v procentech, teplotu, směr a rychlost větru.
Otočením obrazovky na šířku jsou údaje pro dnešní a dva následující dny zobrazeny graficky (meteogram).
Údaje vycházejí z modelu Aladin.

Předpověď na šest dní
Předpovědi na první dva dny jsou z modelu Aladin a platí pro vybranou lokalitu. Zobrazují ikonu oblačnosti za den a za noc, nejvyšší denní a nejnižší noční teplotu, množství srážek za 24 hodin, maximální rychlost větru za 24 hodin a jeho směr v hodině s maximální rychlostí větru.
Na další čtyři dni je zobrazena pouze ikona oblačnosti a maximální denní teplota. Tyto údaje vycházejí z krátkodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

Radar
Zobrazuje údaje ze srážkového meteorologického radaru za poslední dvě hodiny a předpověď na následující hodinu. Údaje jsou k dispozici jako animace pro celé území ČR s časovým rozlišením 10 minut.

Srážky
Předpověď srážek podle modelu Aladin udává úhrn srážek za jednu hodinu v milimetrech vodního sloupce s plošným rozlišením jeden kilometr. Předpověď zahrnuje období zpracované modelem Aladin. Je aktualizována čtyřikrát denně.

Textové předpovědi na 8 dní
Textové předpovědi mají platnost pro území celé České republiky. Jsou zpracovány meteorology Českého hydrometeorologického ústavu na základě analýzy mnoha zdrojů. Je k dispozici předpověď pro dnešní den, dnešní noc, jednotlivě pro následujících pět dní a výhled na 6. – 8. den.

Výstrahy
Zobrazují přehled výstrah, vydaných Českým hydrometeorologickým ústavem. Pro území každé obce s rozšířenou působností je k dispozici přehled výstrah platných pro její území se stručným popisem a hodinou vydání výstrahy. Jsou vydávány výstrahy na teplotní extrémy, silný vítr, sněhové jevy, námrazové jevy, bouřkové jevy, dešťové srážky, povodňové jevy, požáry, mlhy a znečištění ovzduší.

Aktivita klíšťat
Čím vyšší je stupeň aktivity, tím vyšší je riziko přisátí klíštěte na člověka. Stupnice aktivity klíšťat je rozdělena do deseti stupňů. Předpověď je vydávána od dubna do října vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Czech Hydrometeorological Institute application contains weather forecast for the Czech Republic with a resolution of up to one kilometer, warnings of hazardous weather phenomena and tick activity. Weather can display the current location for user-selected and saved locations (municipalities).

The weather forecast is taken from several sources: Aladin model, short-term predictions, forecasts corrected text meteorologist and radar data.

Warnings of dangerous phenomena display a summary of warnings of weather, flood phenomena, fires and air pollution.

Activity tick tick bite udává risk to humans.

The weather today
It is displayed for the weather forecast the day and after hours to 24 hours for the selected location.
In the forecast for the day is available daily maximum and minimum night temperature, oblačnosti icons for day and night, twelve-hour rainfall in a day or night, maximum wind speed for 24 hours and its direction per hour with a maximum wind speed.
Hourly forecasts indicate oblačnost icon and in percentage, temperature, wind speed and direction.
Rotate the screen to landscape data for today and the next two days displayed graphically (Meteogram).
Data are based on the model Aladin.

Weather for six days
Forecasts for the first two days of Aladin model and apply to the selected location. Show icon oblačnosti a day and a night, the highest daytime and lowest night temperature, rainfall in 24 hours, the maximum wind speed at 24 hours and its direction per hour with a maximum wind speed.
On the next four days is only displayed icon of clouds and maximum daily temperature. These figures are based on short-term predictions of the Czech Hydrometeorological Institute.

Radar
Displays rainfall data from meteorological radar for the last two hours, and the forecast for the next hour. Data are available as entertainment for the whole territory of the Czech Republic with a time resolution of 10 minutes.

Precipitation
Precipitation forecast model by Aladdin indicates rainfall per hour in millimeters of water column with an area resolution of one kilometer. The forecast covers the period processed model Aladin. It is updated four times a day.

Text forecast for 8 days
Text predictions are valid for the entire Czech Republic. Meteorologists are processed by the Czech Hydrometeorological Institute on the analysis of many sources. Available weather forecast for today, tonight, for each of the next five days and the view of the sixth to eighth day.

Warnings
Showing list of warnings issued by the Czech Hydrometeorological Institute. For the territory of each municipality with extended powers is an overview of alerts applicable to its territory with a brief description and time of issue warnings. They issued warnings to temperature extremes, strong wind, snow effects, ice phenomena, phenomena storm, rainfall, flood phenomena, fires, fog and air pollution.

Activity ticks
The higher level of activity, the higher the risk of a tick bite on humans. Scale tick activity is divided into ten stages. The forecast is issued from April to October every Monday and Thursday.

V aplikaci ČHMÚ byl změněn zdroj radarových obrázků a jejich vzhled. Nově jsou generovány tak, že méně sytou barvou jsou označeny oblasti, kde srážky pravděpodobně nedopadnou až na zem.

Rating

0

( 0 Votes )
Please Rate!
ČHMÚ

No votes so far! Be the first to rate this post.You are now ready to download ČHMÚ for free. Here are some notes:

  • Please read MOD Info carefully to avoid mods not working
  • To check the CPU and GPU of Android devices, please use the CPU-Z app
Rate this post

Recommended for You

You may also like

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *